REGULAMIN SERWISU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z serwisu detexpol.pl.

2. Właścicielem serwisu jest „Aleksandra Wasążnik Creative” z siedzibą przy ul. Nowopolskiej 16 m 38, 90-510 Łódź, reprezentowana przez Aleksandrę Wasążnik, 

3. Polityką Prywatności. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku Polskim platforma on-line pod

adresem https://mokocreative.studio/ ,

b. Usługodawca – „Aleksandra Wasążnik Creative” z siedzibą przy ul. Nowopolskiej 16 m 38, 90-510 Łódź, 

c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://mokocreative.studio/  oraz

wszelkie jej podstrony,

d. Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych),

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta

z Platformy. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca

działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca,

e. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik,

który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f. Sklep – serwisy internetowe dostępny pod adresem:https://app.easycart.pl/checkout/81440394/konsultacja-marketingowa   za pośrednictwem których Klient może nabyć Konsultację.

g. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną

część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.

5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail:

info@mokocreative.studio.

§2 USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ PLATFORMĘ

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne za pośrednictwem

Platformy.

2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.

3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez

Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:

Formularz kontaktowy

4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Platformę (przy okazji korzystania z innych Usług lub w oknie zapisu na newsletter). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę.

5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny.

6. Sprzedaż Konsultacji odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka

§3 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń mobilnych Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:

a. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu,

b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,

c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),

d. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies,

e. posiadać włączoną obsługę javascript.

2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Platformy do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.

4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy,

b. przestrzegania zasad prawa polskiego,

c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,

d. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z PLATFORMY

1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.

2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z

prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności

Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.

§5 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM FUNKCJONOWANIEM PLATFORMY

1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości.

Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres:

info@mokocreative.studio. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.

2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy.

4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

5. Zwroty za konsultacje zakupione na platformie Stripe obsługiwane są przez platformę EasyCart.

§6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Platformie i na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.

3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Platformy.

4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 r. roku.

close
type characters to search...
close