POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Menu:

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania oraz okresy przechowywania danych osobowych
 5. Okresy przechowywania danych osobowych
 6. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych
 8. Profilowanie użytkowników
 9. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 10. Konsekwencje niepodania danych osobowych
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. Podstawowe pojęcia

 • Administrator – Agencja digital marketingowa „Aleksandra Wasążnik Creative” z siedzibą przy ul. Nowopolskiej 16 m 38, 90-510 Łódź, reprezentowana przez Aleksandrę Wasążnik, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkowników.
 • Użytkownik– każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,
 • Dane osobowe– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis– rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym mokocreative.studio na które składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 • Przetwarzanie danych osobowych– jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

Naruszenie ochrony danych osobowych– naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

 • Email: info@mokocreative.studio
 • Telefon: +48 797 686 943

3. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością. W tym w szczególności poprzez kontakty handlowe, oferty handlowe, treści marketingowe, weryfikacje klientów, rekrutację, spedycję towarów, kontakt z administratorem.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), w następujących celach: 

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych na Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw; d) w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów), w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

5. Okresy przechowywania danych osobowych

 1. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te zostały zebrane, oraz od obowiązujących przepisów prawa. Dane będą przetwarzane podczas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy maili.
 2. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie możemy określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji z nami (jeżeli podlegała archiwizacji), a także domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes (np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami).

6. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

W związku z korzystaniem z usług Google, Meta i systemu Click-up, niektóre dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych (USA). Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewniamy poufność i ochronę danych osobowych użytkowników. Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Współpracujący z nami podwykonawcy i inne podmioty również stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

8. Profilowanie użytkowników

W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie (jeżeli wyrazisz na to zgodę). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

9. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Ci  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora

10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało     brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłania newslettera lub wyświetlania reklam spersonalizowanych.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

 1. Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 
 2. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analiz lub prognoz osobistych preferencji oraz zainteresowań. 

12. Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2021 r.
close
type characters to search...
close